ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
“Спечели приказни награди със Zewa!”

01 Октомври 2018 г., 00:00 часа – 11 Ноември 2018 г., 23:59 часа

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР
 
1.1. Организаторът на Промоционалната кампания “ Спечели приказни награди със Zewa!” (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище в София, бул. „Джеймс Баучер“ 87, ет. 3, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795. 

1.2. Възложител на Кампанията е “Есити Румъния СРЛ” с ЕИК/Булстат RO9423101 със седалище и адрес на управление Румъния, Букурещ, ул. Полонa 68-72. 

1.3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу "Официални правила" или "Правила"). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promozewa.bg. 

1.4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила. 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА
 
2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 01 Октомври 2018 г. – 11 Ноември 2018 г., включително (наричан по-нататък "Период на Кампанията").
 
2.2. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила. 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 
3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:

3.1.1. навършило е 18 години;

3.1.2. закупило е участващите в Кампанията продукти;

3.1.3. направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна касова бележка по начина, описан в настоящите Правила;

3.1.4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;

3.1.5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;

3.1.6. не е лице, свързано с Организатора.

3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.

3.2.1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.
 
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
 
4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки: 

4.1.1. В периода на Кампанията да закупи продукти Zewa, от която и да е продуктова категория на стойност поне 9,99 лв. с ДДС.
 
4.1.2. Участващите в Кампанията продукти са:
 
Носни кърпи ZEWA
Zewa Deluxe 3пластови Standart 10x10бр
Zewa Deluxe 3пластови Camomile 10x10бр
Zewa Deluxe 3 пластови SpiritTea10x10бр
Zewa Deluxe 3пластови Design 10x10бр
Zewa Softis 4пластови pocket 9x5бр
Zewa Softis 4пластови Standard 10x10бр
Zewa Softis 4пластови Menthol 10x9бр
Zewa Softis 4пластови Limited Edition 10x9бр
Zewa Softis 4пластови Аromathera10x9бр
Zewa Softis 4пластови Aloe Balsam 10x9бр
Zewa Softis 4пластови Kids 10x9бр
Zewa Softis 4пластови Protect 10x9бр
Zewa Softis 4пластови Sensitive10x9бр
Zewa Deluxe 3пластови Standart единично пакетче
Zewa Deluxe 3пластови Camomile единично пакетче
Zewa Deluxe 3 пластови SpiritTea единично пакетче
Zewa Deluxe 3пластови Design единично пакетче
Zewa Softis 4пластови pocket единично пакетче
Zewa Softis 4пластови Standard единично пакетче
Zewa Softis 4пластови Menthol единично пакетче
Zewa Softis 4пластови Limited Edition единично пакетче
Zewa Softis 4пластови Аromatherа единично пакетче
Zewa Softis 4пластови Aloe Balsam единично пакетче
Zewa Softis 4пластови Kids единично пакетче
Zewa Softis 4пластови Protect единично пакетче
Zewa Softis 4пластови Sensitive единично пакетче
Тоалетна хартия ZEWA
Zewa Влажна ТХ Almond Milk 42бр.
Zewa Влажна ТХ PURE 42бр.
Zewa Влажна ТХ KIDS 42бр.
Zewa Влажна ТХ Nat.Camomile 42бр.
Zewa Влажна ТХ Aloe Vera 42бр.
Zewa ТХ 4пластова Exclusive AlmMilk 8ролки
Zewa ТХ 4пластова Exclusive UltraSoft 8ролки
ZewaТХ 4пластова Exclusive UltraSoft 2ролки
Zewa ТХ 5пластова Just 1 6 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe LimitedEdition 8pолки
Zewa ТХ 3пластова Deluxe Limited Еdition10ролки
Zewa TX 3пластова Deluxe Limited Edition16ролки
промо пакет Zewa TX 3пл Limited edition16 ролки + 16 ролки
промо пакет Zewa TX 3пл Limited edition16 ролки + 4 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Jasmine 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Jasmine 16ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Jasmine 16 ролки + 16 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Jasmine 16 ролки + 4 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 4pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 8pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 10 pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 16pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 20pолки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Peach 16 ролки + 16 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Peach 16 ролки + 4 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Peach 20 ролки + 20 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Peach 20 ролки + 4 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 4ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 8pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 20ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Camomile 16 ролки + 16 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Camomile 16 ролки + 4 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Camomile 20 ролки + 20 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Camomile 20 ролки + 4 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Lavender 8pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Lavender 10 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Lavender 16ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Lavender Dream 16 ролки + 16 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Lavender Dream 16 ролки + 4 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care 4ролки
ZewaТХ 3пластова Delicate Care 8ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe DelicateCare 20 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Delicate Care 16 ролки + 16 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Delicate Care 16 ролки + 4 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Delicate Care 20 ролки + 20 ролки
промо пакет Zewa ТХ 3пл Deluxe Delicate Care 20 ролки + 4 ролки
Кухненски рула ZEWA
Zewa Wisch&Weg  Оригинал 2pолки *86листа
Zewa Wisch&Weg Оригинал 4pолки*45листа
Zewa Wisch&Weg Oригинал 8pолки*45листа
Zewa Wisch&Weg Дизайн 2pолки*72листа
ZEWA Wisch&Weg Дизайн 3ролки*45листа
ZEWA Wisch&Weg Sparblatt/1/2 лист 4pолки*74листа
Zewa Jumbo white 1моно ролка *325листа
Zewa XXL Design 2-пластови 2 pолки*130листа
Салфетки ZEWA
Zewa салф. Лилави Цветя 3-пластови 20бр.
Zewa салф.Сини Цветя 3-пластови 20бр.
Zewa салф.Пеперуди 3-пластови 20бр.
Zewa салф. Калинки 3-пластови 20бр.
Zewa салф. Райе 3-пластови 20бр.
Zewa салф. Жълти 3-пластови 20бр.
Zewa салф. Червени 3-пластови 20бр.
Zewa салф. Жълти Орнаменти 3-пластови 20бр.
Zewa салф. Тъмно Сини 3-пластови 20бр.
Zewa салф.Plus Бели 1-пластови100бр.
Кърпички в кутия ZEWA
Zewa Everyday 2-пластови 100бр.
Zewa Kids Box 3-пластови 60бр
Zewa Deluxe Design 3-пластови 90бр
Zewa Deluxe Camomile Box 3-пластови 60бр.
Мокри кърпички ZEWA
Zewa Fresh-To-Go Classic 10бр.
Zewa Fresh-To-Go Protect 10бр.
 
 
4.1.3. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

4.1.4. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касовата бележка за покупка на продукти Zewa, която да отговаря на следните критерии:
 • Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
 • Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
 • Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
 • Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
 • На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка. Общата стойност на закупените продукти Zewa трябва да е минимум 9,99 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.
4.1.5. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
 
4.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията. 

4.3. Попълването на формата за регистрация и качването на касова бележка може да се извърши само в периода 01 октомври 2018 г., 00:00:00 ч. – 11 Ноември 2018 г., 23:59:59 ч. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка, също трябва да е в рамките на периода 01 Октомври 2018 г., 00:00:00 ч. – 11 Ноември 2018 г., 23:59:59 ч. 

4.4.Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg. 

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ
 
5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 49 (четиридесет и девет) броя награди, както следва:
Седмични награди:
•           Малки награди – 36 бр. ваучер на стойност 200 лв. с ДДС от Wishio за изживяване по избор;
•           Средни награди – 12 бр. комплект алпийска раница Deuter Act Trail Pro 34 литра с включена екипировка – дъждобран, челна лампа, щеки, термос, бутилка, канче със сгъваеми дръжки, прибор за хранене, компактен мултитул, книга „Наръчник за живота на открито“, аптечка, спасително фолио, суха торба 8л., суха торба 15 л. и туристически компас. Стойност на целия комплект 596 лв. с ДДС;
 
Голяма награда, в края на Кампанията:
•           1 бр. ваучер за почивка в хотел Hot Springs Medical & Spa с. Баня (до Банско), България (за трима души: 2 нощувки + закуска и вечеря + СПА) + допълнително ски карти/ски екипировка - период на валидност: 06.01.2019 г. до 30.03.2019 г. Стойност на цялата награда 990 лв. с ДДС*
 
*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.
 
5.1.1. Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка. Качената бележка удостоверява покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.
 
5.1.2. Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.
 
 
РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ
 
6.1. Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.
 
6.2. Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:
 • Седмица 1 (8.10.2018 г.) – 6 бр. ваучер от Wishio, 2 бр. комплект раница с екипировка;
 • Седмица 2 (15.10.2018 г.) – 6 бр. ваучер от Wishio, 2 бр. комплект раница с екипировка;
 • Седмица 3 (22.10.2018 г.) – 6 бр. ваучер от Wishio, 2 бр. комплект раница с екипировка;
 • Седмица 4 (29.10.2018 г.) – 6 бр. ваучер от Wishio, 2 бр. комплект раница с екипировка;
 • Седмица 5 (05.11.2018 г.) – 6 бр. ваучер от Wishio, 2 бр. комплект раница с екипировка;
 • Седмица 6 (12.11.2018 г.) – 6 бр. ваучер от Wishio, 2 бр. комплект раница с екипировка;
 
В случай че през съответната седмица няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят в следващата седмица и т.н. Печелившите ще бъдат обявени на сайта Кампанията след като представител на Организатора се свърже с тях на телефона, предоставен при регистрация.
 
6.3. Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 12 Ноември 2018 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията до 14 Ноември 2018 г.
 
6.4. С една регистрирана и валидна касова бележка всеки участник може да спечели само една награда. Един участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.
 
6.5. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници. 
 
6.6. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.
 
6.7. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.
 
 РАЗДЕЛ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ
 
7.1. Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.
 
7.2. Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.
 
7.3. В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този слуай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.
 
7.4. Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.
 
7.5. Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.
 
7.6. Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник, който се легитимира с документ за самоличност.
 
7.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.
 
7.8. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В случай че стойността на спечелената награда надхвърля 30 (тридесет) лв., Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда. От съответната служебна бележка трябва да е посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени.
 
7.9. За да издаде служебна бележка, Организаторът на Кампанията следва да получи от печелившите участници следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел 8. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.
 
 РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
8.1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Кампанията е Възложителят на кампанията “Есити Румъния СРЛ”, Организаторът „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД е в ролята си на Обработващ.
 
8.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име; фамилия; e-mail; телефонен номер) от страна на участниците за целите на промоционалната кампания и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.promozewa.bg e необходимо условие за участие в Кампанията. Участието в Кампанията предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях.
Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Кампанията с цел:
 • организиране и провеждане на Кампанията;
 • определяне и валидиране на печелившите;
 • присъждането на наградите.
 
8.3. След приключване на дейностите по Кампанията, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени в рамките на 60 дни след края на Кампанията, като те няма да се използват за никакви други цели до тяхното унищожаване, с изключение на участието в Кампанията.
 
8.4. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. При оценяване на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид най-вече рисковете, свързани с обработката на лични данни, генерирани най-вече непреднамерено или незаконно, чрез неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или неразрешен достъп до предадени лични данни, съхранявани или обработени. Чрез участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни на Организатора и/или търговските дружества, участващи в организирането на тази Кампания, с цел включване на тези лични данни в базата данни на Възложителя, управлявана от Организатора с цел участие в Кампанията, идентифициране и валидиране като победител, предаване и получаване на наградата.
 
8.5. Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни.
 
8.6. Печелившите участници се съгласяват, че техните имена, част от телефон и спечелена награда ще бъдат публикувани на Уебсайта на датата, определена за обявяване на печелившите.
 
8.7. За да осигури честна и прозрачна обработка, Обработващият гарантира следните права на участниците, свързани с личните им данни, по време на Кампанията:
 • правото да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, без това да засяга законността на обработката по силата на съгласието преди неговото оттегляне;
 • правото да изискват достъп до личните си данни;
 • правото да изискват корекции на личните си данни;
 • правото да изискват изтриване на личните им данни;
 • правото да се ограничи обработването на данните им;
 • правото да се противопоставят на обработката, освен ако правните разпоредби не предвиждат друго;
 • правото на преносимост на данните;
 • правото да подадат жалба в Националния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
 8.8. Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено заявление, датирано, подписано и адресирано до Обработващия на адрес: София, 1407, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 3. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.
 
РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
 
 9.1. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от него.
 
 9.2. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно и по решение на Организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на Кампанията www.promozewa.bg поне 24 часа преди прекратяване на Кампанията.
 
РАЗДЕЛ 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 
10.1. В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.
 
10.2.  В случай че за някой от участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите представители, че е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът има право да търси обезщетение за направените разходи по време на процедурата за определяне на победителите и изпращане на наградите.
 
10.3. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.
 
10.4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.
 
10.5. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  Кампанията в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.
 
РАЗДЕЛ 11. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ
 
11.1. Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след нейния край. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата, посочена като край на Кампанията. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разгледани. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на организатора: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 87, ет. 3, офис 10, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.
 
11.2. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.
 
11.3. Решенията на Организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи.