ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

“Спечели със Zewa във ФАНТАСТИКО!”

14 Ноември 2019 г., 00:00 часа – 27 Ноември 2019 г., 23:59 часа

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организаторът на Промоционалната кампания “Спечели със Zewa във ФАНТАСТИКО!” (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище в София, бул. „Джеймс Баучер“ 87, ет. 3, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795.
1.2. Възложител на Кампанията е “Фортуна КОМ” ООД с ЕИК: 131538998 със седалище и адрес на управление град София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.
1.3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу "Официални правила" или "Правила"). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promozewa.bg.
1.4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 14 Ноември 2019 г. – 27 Ноември 2019 г., включително (наричан по-нататък "Период на Кампанията").
2.2.  Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.
2.3.  Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:

 • навършило е 18 години;
 • закупило е участващите в Кампанията продукти с марката Zewa, на стойност поне 5.00 лв. с ДДС, от търговски обекти на търговска верига „Фантастико“;
 • направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна касова бележка по начина, описан в настоящите Правила;
 • има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;
 • предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
 • не е лице, свързано с Организатора.
3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.
3.2.1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки: 
4.1.1. В периода на Кампанията да закупи от обект на търговска верига „Фантастико“ продукти Zewa, от която и да е продуктова категория на стойност поне 5.00 лв. с ДДС.
 
4.1.2. Участващите в Кампанията продукти са:
 
Носни кърпи ZEWA
Zewa Deluxe 3пластови Camomile 10x10бр
Zewa Deluxe 3пластови Design 10x10бр
Zewa Deluxe 3пластови Spirit of Tea 10x10бр
Zewa Softis 4пластови Standard 10x9бр
Zewa Softis 4пластови Menthol 1бр
Zewa Softis 4пластови Limited Edition 10x9бр
Zewa Softis 4пластови Aloe Balsam 1бр
Zewa Softis 4пластови Soft&Sensitive 10x9бр
Zewa Softis 4пластови Kids 10x9бр
Кърпички в кутия ZEWA
Zewa Deluxe Design 3-пластови 90бр
Zewa Deluxe Aroma 3-пластови 60бр
Zewa Kids 3-пластови 60бр
Тоалетна хартия ZEWA
Zewa Влажна ТХ Almond Milk 42бр.
Zewa Влажна ТХ Aloe Vera 42бр.
Zewa Влажна ТХ KIDS 42бр.
ZewaТХ 4пластова Exclusive Ultra Soft 16 pолки
ZewaТХ 5пластова Just 1 6pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care 4ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Delicate Care16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 4pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 10 pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Peach 16pолки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 4ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Camomile16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Lavender 10 ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Jasmine 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Jasmine 16ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Limited Edition 10ролки
ZewaТХ 3пластова Deluxe Limited Edition 16ролки
Кухненски рула ZEWA
Zewa Wisch&Weg  Оригинал 2pолки *86листа
Zewa Wisch&Weg Дизайн 2pолки*72листа
Zewa Wisch&Weg Дизайн 3pолки*45листа
Zewa XXL Дизайн 2pолки*120листа
Салфетки ZEWA
Zewa Exclusive салфетки Цветни 3-пластови 20бр. Различни видове
Zewa Plus салфетки Бели 1-пластови 100бр.
 
 
4.1.3. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.
4.1.4. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касова бележка за покупка на продукти Zewa, която да отговаря на следните критерии:
 • Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
 • Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
 • Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
 • Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
 • • На снимката трябва ясно да се виждат обекта на търговска верига „Фантастико“, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка. Общата стойност на закупените продукти Zewa трябва да е минимум 5.00 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.
4.1.5. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
 
4.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията. 
4.3. Попълването на формата за регистрация и качването на касова бележка може да се извърши само в периода 17 Ноември 2019 г., 00:00 часа – 30 Ноември 2019 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касова бележката, също трябва да е в рамките на периода 17 Ноември 2019 г., 00:00 часа – 30 Ноември 2019 г., 23:59 часа. 
4.4. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg.

 РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 262 (двеста шестдесет и два) броя награди, както следва::

 • Дневни награди – 210 бр. носни кърпички Zewa Softis, 4-пластови, 10 бр. - по 15 бр. за всеки ден от периода на Кампанията;;
 • Седмични награди – 50 бр. Фантастико ваучер на стойност 30 лв. - по 25 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията, както и 2 бр. спортна смарт гривна – по 1 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията;

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

5.2. Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка. Качената касова бележка удостоверява покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила. .
5.3. Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

6.1. Тегленето на дневните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, в 17 часа на следващия работен ден. Например: тегленето на печелившите учaстници за дневни награди от понеделник ще бъде в 17 часа във вторник, а тегленето на печелившите участници от петък, събота и неделя ще бъде в 17 часа в понеделник. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.*
6.2. Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка. Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:

 • Седмица 1 (21.11.2019 г.) – 25 бр. Фантастико ваучер на стойност 30 лв. и 1 бр. спортна смарт гривна;
 • Седмица 2 (28.11.2019 г.) – 25 бр. Фантастико ваучер на стойност 30 лв. и 1 бр. спортна смарт гривна;

*В случай че през съответния ден няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят за следващ ден и т.н.

6.3. С една регистрирана и валидна касова бележка всеки участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.
6.4. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.
6.5. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.
6.6. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

 

РАЗДЕЛ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

7.1. Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.
7.2. Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.
7.3. В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този слуай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.
7.4. Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.
7.5. Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.
7.6. Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.
7.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.
7.8. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Кампанията е Възложителят на кампанията „Фортуна КОМ“ ООД, Организаторът „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД е в ролята си на Обработващ.
8.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име; фамилия; e-mail; телефонен номер) от страна на участниците за целите на промоционалната кампания и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.promozewa.bg e необходимо условие за участие в Кампанията. Участието в Кампанията предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях.
Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Кампанията с цел:

 • организиране и провеждане на Кампанията;
 • определяне и валидиране на печелившите;
 • присъждането на наградите.
8.3. След приключване на дейностите по Кампанията, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени в рамките на 60 дни след края на Кампанията, като те няма да се предоставят (прехвърлят) на трети лица и няма да се използват за никакви други цели до тяхното унищожаване, с изключение на участието в Кампанията.
8.4. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. При оценяване на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид най-вече рисковете, свързани с обработката на лични данни, генерирани най-вече непреднамерено или незаконно, чрез неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или неразрешен достъп до предадени лични данни, съхранявани или обработени. Чрез участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни на Организатора и/или търговските дружества, участващи в организирането на тази Кампания, с цел включване на тези лични данни в базата данни на Възложителя, управлявана от Организатора с цел участие в Кампанията, идентифициране и валидиране като победител, предаване и получаване на наградата.
8.5. Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни.
8.6. Печелившите участници се съгласяват, че техните имена, част от телефонен номер и спечелена награда ще бъдат публикувани на Уебсайта на датата, определена за обявяване на печелившите.
8.7. За да осигури честна и прозрачна обработка, Обработващият гарантира следните права на участниците, свързани с личните им данни, по време на Кампанията:
 • правото да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, без това да засяга законността на обработката по силата на съгласието преди неговото оттегляне;
 • правото да изискват достъп до личните си данни;
 • правото да изискват корекции на личните си данни;
 • правото да изискват изтриване на личните им данни;
 • правото да се ограничи обработването на данните им;
 • правото да се противопоставят на обработката, освен ако правните разпоредби не предвиждат друго;
 • правото на преносимост на данните;
 • правото да подадат жалба в Националния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
8.8. Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено заявление, датирано, подписано и адресирано до Обработващия на адрес: София, 1407, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 3. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

 

РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от него.
9.2. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно и по решение на Организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на Кампанията www.promozewa.bg поне 24 часа преди прекратяване на Кампанията.

РАЗДЕЛ 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Организаторът има правото да предприема необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на Кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на Кампанията.
10.2 В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.
10.3.  В случай че за някой от участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите представители, че е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът има право да търси обезщетение за направените разходи по време на процедурата за определяне на победителите и изпращане на наградите.
10.4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.
10.5. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.
10.6. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  Кампанията в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.

РАЗДЕЛ 11. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

11.1. Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след нейния край. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата, посочена като край на Кампанията. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разгледани. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на организатора: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 87, ет. 3, офис 10, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.
11.2. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.
11.3. Решенията на Организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи.