ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

“Безценна грижа от Zewa!”

4 март 2020 г., 00:00 часа – 1 април 2020 г., 23:59 часа

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организаторът на Промоционалната кампания “ Безценна грижа от Zewa!” (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище в София, бул. „Джеймс Баучер“ 87, ет. 3, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795.

1.2.Възложител на Кампанията е “Фортуна КОМ” ООД с ЕИК: 131538998 със седалище и адрес на управление град София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.

1.3.Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу "Официални правила" или "Правила"). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promozewa.bg.

1.4.Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 4 март 2020 г., 00:00 часа – 1 април 2020 г., 23:59 часа, включително (наричан по-нататък "Период на Кампанията").

2.2. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:
3.1.1. навършило е 18 години;
3.1.2. закупило е участващите в Кампанията продукти с марката Zewa, на стойност поне 6.99 лв. с ДДС.
3.1.3. направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна касова бележка по начина, описан в настоящите Правила;
3.1.4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;
3.1.5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
3.1.6. не е лице, свързано с Организатора.
3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.
3.2.1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

4.1.1. В периода на Кампанията да закупи продукти Zewa, от която и да е продуктова категория на стойност поне 6.99 лв. с ДДС.

4.1.2. Участващите в Кампанията продукти са:

Носни кърпи ZEWA

ZewaНК deluxe3пл Standart 10пакетчета/опаковка

ZewaНК deluxe3пл Standart 1 пакетче

ZewaНК deluxe3пл Camomile10пакетчета/опаковка

ZewaНК deluxe3пл Camomile1 пакетче

ZewaНК deluxe3пл SpiritTea10пакетчета/опаковка

ZewaНК deluxe3пл SpiritTea1 пакетче

ZewaНК deluxe3пл Design 10пакетчета/опаковка

ZewaНК deluxe3пл Design 1 пакетче

ZewaНК Softis4пл pocket 9пакетчета/опаковка

ZewaНК Softis4пл pocket 1 пакетче

ZewaНК Softis4пл menth.10пакетчета/опаковка

ZewaНК Softis4пл menth.1 пакетче

ZewaНК Softis4пл LimitedEd.10пакетчета/опаковка

ZewaНК Softis4пл LimitedEd.1 пакетче

ZewaНК Softis4пл aromathera10пакетчета/опаковка

ZewaНК Softis4пл aromathera 1 пакетче

ZewaНК Softis4пл balsam 10пакетчета/опаковка

ZewaНК Softis4пл balsam 1 пакетче

ZewaНК Softis4пл kids 10пакетчета/опаковка

ZewaНК Softis4пл kids 1 пакетче

ZewaНК Softis4пл Protect 10 пакетчета/опаковка

ZewaНК Softis4пл Protect 1 пакетче

Zewa НК Softis 4пл Sensitive10пакетчета/опаковка

Zewa НК Softis 4пл Sensitive 1 пакетче

ZewaНК Softis4пл stand 10 пакетчета/опаковка

ZewaНК Softis4пл stand 1 пакетче

Мокри кърпички ZEWA

Zewa МК Fresh-To-Go Classic 10бр.

Zewa МК Fresh-To-Go Protect 10бр.

Тоалетна хартия ZEWA

Zewa Влажна ТХ Almond Milk 42бр.

Zewa Влажна ТХ PURE 42бр.

Zewa Влажна ТХ KIDS 42бр.

Zewa Влажна ТХ Nat.Camomile 42бр.

Zewa Влажна ТХ Aloe Vera 42бр.

Zewa ТХ 4пл Exclusive AlmMilk 8ролки

Zewa ТХ 4пл Exclusive UltraSoft 8ролки

Zewa ТХ 5пл Just 1 6ролки

Zewa ТХ 4пл Exclusive UltraSoft 4ролки

ZewaТХ 4пл Exclusive UltraSoft 16ролки

Zewa TX 3пл Deluxe Limited Ed.16ролки

ZewaТХ 3пл Deluxe Jasmine 16ролки

ZewaТХ 3пл DeluxePeach 4pолки

ZewaТХ 3пл DeluxePeach 16pолки

ZewaТХ 3пл DeluxePeach 20pолки

ZewaТХ 3пл DeluxeCamomile 4ролки

ZewaТХ 3пл DeluxeCamomile16ролки

ZewaТХ 3пл DeluxeCamomile20ролки

ZewaТХ 3пл Deluxe Lavender 16ролки

ZewaТХ 3пл Deluxe Del.Care 4ролки

ZewaТХ 3пл Deluxe Del.Care16ролки

ZewaТХ 3пл DeluxeDel.Care20ролки

ZewaТХ 3пл DeluxePeach 8pолки

ZewaТХ 3пл DeluxeCamomile 8pолки

ZewaТХ 3пл DeluxeLavender 8pолки

ZewaТХ 3пл DeluxeDelCare 8pолки

ZewaТХ 3пл Deluxe Jasmine 10ролки

ZewaТХ 3пл Deluxe Peach 10ролки

ZewaТХ 3пл Deluxe Camomile10ролки

ZewaТХ 3пл Deluxe Lavender10ролки

ZewaТХ 3пл Deluxe DelCare10ролки

Кухненски рула ZEWA

ZewaКР Xtra Orig W&W 2pолки

ZewaКР W&W Orig 4pолки

ZewaКР Original W&W 8pолки

ZewaКР W&W Xtra Des. 2pолки

ZewaКР Klassik jumbo white1pолка

ZewaКР XXL Design 2pолки

ZEWA КР W&W Sparblatt 4pолки

ZEWA КР W&W Design 3 ролки

Салфетки ZEWA

Zewa салф.3пл Butterfly 20бр.

Zewa салф.3пл Ladybug 20бр.

Zewa салф.1пл Plus white100бр

Кърпички в кутия ZEWA

Zewa 2пл Everyday 100бр.

Zewa 3пл Kids Zoo box 60бр

Zewa 3пл Deluxe Design 90бр

Zewa 3пл Deluxe Aroma 60бр.

4.1.3. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.
4.1.4. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касовата бележка за покупка на продукти Zewa, която да отговаря на следните критерии:

 • Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
 • Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
 • Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
 • Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
 • На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка. Общата стойност на закупените продукти Zewa трябва да е минимум 6.99 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

4.1.5. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

 • Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.
 • Попълването на формата за регистрация и качването на касова бележка може да се извърши само в периода 4 март 2020 г., 00:00 часа – 1 април 2020 г., 23:59 часа.> Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка, също трябва да е в рамките на периода 4 март 2020 г., 00:00 часа – 1 април 2020 г., 23:59 часа.
 • Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 57 (петдесет и седем) броя награди, както следва:
•          Седмични награди – 4 бр. куфар American Tourister от Samsonite, 12 бр. безжични слушалки Honor FlyPods, 40 бр. Gift card на стойност 50 лв.;
•          Голяма награда – 1 бр. спортна видео камера GoPro HERO7 на стойност 570,83 лв. без ДДС.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

5.1.1. Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка. Качената бележка удостоверява покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

5.1.2. Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

6.1. Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка. Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:

 • Седмица 1 (12.03.2020 г.) – 1 бр. куфар, 3 бр. безжични слушалки и 10 бр. Gift card;
 • Седмица 2 (19.03.2020 г.) – 1 бр. куфар, 3 бр. безжични слушалки и 10 бр. Gift card;
 • Седмица 3 (26.03.2020 г.) – 1 бр. куфар, 3 бр. безжични слушалки и 10 бр. Gift card
 • Седмица 4 (02.04.2020 г.) – 1 бр. куфар, 3 бр. безжични слушалки и 10 бр. Gift card.

*В случай че за съответното теглене няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят за следващото и т.н.

6.2. Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 2 април 2020 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията до 3 април 2020 г.

6.3. С една регистрирана и валидна касова бележка всеки участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.

6.4. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници. 

6.5. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

6.6. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

РАЗДЕЛ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

7.1. Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

7.2. Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

7.3. В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този слуай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

7.4. Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

7.5. Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

7.6. Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.

7.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

7.8. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Кампанията е Възложителят на кампанията „Фортуна КОМ“ ООД, Организаторът „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД е в ролята си на Обработващ.
 
8.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име; фамилия; e-mail; телефонен номер) от страна на участниците за целите на промоционалната кампания и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.promozewa.bg e необходимо условие за участие в Кампанията. Участието в Кампанията предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях.
Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Кампанията с цел:

 • организиране и провеждане на Кампанията;
 • определяне и валидиране на печелившите;
 • присъждането на наградите.

8.3. След приключване на дейностите по Кампанията, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени в рамките на 60 дни след края на Кампанията, като те няма да се предоставят (прехвърлят) на трети лица и няма да се използват за никакви други цели до тяхното унищожаване, с изключение на участието в Кампанията.
 
8.4. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. При оценяване на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид най-вече рисковете, свързани с обработката на лични данни, генерирани най-вече непреднамерено или незаконно, чрез неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или неразрешен достъп до предадени лични данни, съхранявани или обработени. Чрез участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни на Организатора и/или търговските дружества, участващи в организирането на тази Кампания, с цел включване на тези лични данни в базата данни на Възложителя, управлявана от Организатора с цел участие в Кампанията, идентифициране и валидиране като победител, предаване и получаване на наградата.
 
8.5. Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни.
 
8.6. Печелившите участници се съгласяват, че техните имена, част от телефонен номер и спечелена награда ще бъдат публикувани на Уебсайта на датата, определена за обявяване на печелившите.
 
8.7. За да осигури честна и прозрачна обработка, Обработващият гарантира следните права на участниците, свързани с личните им данни, по време на Кампанията:

 • правото да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, без това да засяга законността на обработката по силата на съгласието преди неговото оттегляне;
 • правото да изискват достъп до личните си данни;
 • правото да изискват корекции на личните си данни;
 • правото да изискват изтриване на личните им данни;
 • правото да се ограничи обработването на данните им;
 • правото да се противопоставят на обработката, освен ако правните разпоредби не предвиждат друго;
 • правото на преносимост на данните;
 • правото да подадат жалба в Националния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 
8.8. Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено заявление, датирано, подписано и адресирано до Обработващия на адрес: София, 1407, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 3. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 9.1. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от него.

 9.2. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно и по решение на Организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на Кампанията www.promozewa.bg поне 24 часа преди прекратяване на Кампанията.

РАЗДЕЛ 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Организаторът има правото да предприема необходимите мерки, в случаите на
умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на
имиджа и разходите за тази Кампания. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на Кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на Кампанията.

10.2 В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.

10.3.  В случай че за някой от участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите представители, че е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът има право да търси обезщетение за направените разходи по време на процедурата за определяне на победителите и изпращане на наградите.

10.4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.

10.5. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.

10.6. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  Кампанията в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.

РАЗДЕЛ 11. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

11.1. Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след нейния край. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата, посочена като край на Кампанията. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разгледани. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на организатора: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 87, ет. 3, офис 10, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.

11.2. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

11.3. Решенията на Организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи.